Klantenbescherming (AssurMiFID)

 

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

Ons kantoor

NV Verzekeringen H. Bijnens

Onze Lieve Vrouwestraat 7 bus 1, 3690 Zutendaal

Tel: 089/61.16.08   -   Fax: 089/61.29.41

E-mail: alain@bijnensverzekeringen.be

RPR Tongeren, Ondernemingsnummer 0439902621

FSMA- inschrijvingsnummer. 011814A als verzekeringsmakelaar

 

 

Onze dienstverlening en aangeboden producten

1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het
adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend
werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in
het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen. 

3. Polisvoorwaarden

Voor de voorwaarden van de producten van onze partnermaatschappijen verwijzen we naar de pagina Documenten.

Onze verloning

Ten einde onze beroepsacitiviteiten en dienstverlening te kunnen uitoefenen ontvangt ons kantoor een vergoeding voor de gepresteerde diensten.

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.

Mogelijke vergoedingen zijn:

  • Vergoedingen betaald door de cliënt voor het verstrekken van een verzekeringsbemiddelings-dienst. Als cliënt wordt u vooraf op passende wijze geïnformeerd over de kosten en lasten hieraan verbonden alsook over de betaalwijze van deze kosten en lasten;

  • Vergoedingen die toelaten of die nodig zijn over verzekeringsbemiddeling mogelijk te maken. Deze vergoedingen zijn ook gekend onder de benaming ‘proper fees' of ‘passende vergoedingen. Het gaat om vergoedingen die door de dienstverlener worden gestort aan een derde en die toelaten of nodig zijn om de klant de verzekeringsbemiddelingsdienst te geven die hij heeft gevraagd; en die geen belangenconflict kunnen veroorzaken. Vb. zijn herverzekeringspremies, erelonen van experten op wie u een beroep doet, wettelijke bijdragen,...

  • Vergoedingen die we ontvangen vanwege de verzekeringsonderneming onder de vorm van een deel van de betaalde premie. Deze vergoedingen kunnen eenmalig of regelmatig zijn en op verschillende manieren berekend worden.

    Meer informatie over de juiste modaliteiten of voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Wij zijn steeds bereikbaar via telefoon of e-mail.

Ons belangenconflictenbeleid

1.     Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

 

2.     Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

-      Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

-      Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

-      Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

-      Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

-      Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

-      Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

-      Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

-      Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren (bv. bancassurance of assurfinance) of nevenactiviteiten ( bv. bankagent, vastgoedmakelaar}.

 

 

 3.    Welke maatregelen neemt ons kantoor

Wij hebben al onze activiteiten doorgenomen om de situaties op te sporen die kunnen leiden tot belangenconflicten, en hebben adequate procedures ingevoerd om eventuele conflictsituaties op een billijke manier te beheersen.

Onze procedures en gedragscodes bepalen dat onze medewerkers zich altijd onafhankelijk moeten opstellen in hun relaties met cliënten. De maatregelen om iedere vorm van beïnvloeding te vermijden en een onafhankelijke houding te garanderen worden hierna beschreven.

Opleiding en begeleiding:
Wij zorgen voor een geschikte opleiding van onze betrokken medewerkers, zodat zij volledig op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn belangenconflicten op een adequate manier te beheersen.

Geschenken:
alle onze medewerkers moeten afzien van het vragen of aanvaarden van geschenken of voordelen die hun onpartijdigheid of hun integriteit op het spel kunnen zetten, ongeacht of deze geschenken of voordelen komen van cliënten, leveranciers of derden.

Verrichtingen door medewerkers:
onze medewerkers mogen de informatie over een cliënt waar zij in het kader van hun beroepsactiviteit over beschikken, niet gebruiken voor eigen rekening. Bovendien zijn hun eigen verrichtingen onderworpen aan interne procedures.

Mogelijkheid tot het afwijzen van een dienst:
wanneer wij oordelen dat het belangenconflict niet kan opgelost worden, kunnen wij ervan afzien om voor de cliënt op te treden om haar eigen belangen te beschermen.

Openbaarmaking van belangenconflicten:
Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 

 

4.    Wat is de procedure?

 

5.    Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Ons kantoor is ingeschreven in het register  van het FSMA dat wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.aombudsman.as

 

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.